01 / 01
+90 342 215 2490

TURNALAR ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Şirket


Analiz
Yerleşmenin sosyal ve fiziksel yapısı yerinde yapılan gözlemlerle deneyimli teknik elemanlarca incelenip, planlama çalışmasının temeli oluşturulur. Yapılan çalışmada tüm yerleşmeler sokak sokak, mahalle mahalle incelenerek, yerleşme içindeki alt bölgeler (sosyal ve fiziksel farklılıklar doğrultusunda) belirlenir.

Yapılan tespitlerde incelenen detaylar:
a) Yerleşmenin eğimi ve yönü
b) Arazi kullanım
* Yapıların kat adetleri
* Yapıların yapım cinsi
* Yapıların fonksiyonu

c) Ekonomik ve sosyal yaşam
* Ekonomik durum
* Sosyal yaşam

Sentez
Analitik çalışmalar bir araya getirilerek kentin sosyal ve fiziksel özellikleri netleştirilerek, planlamaya girdi sağlayacak olan eşikler belirlenerek tüm yerleşmelerin kendi özelliklerini ön plana çıkaracak olan planların temelleri oluşturulur.

Planlama
Yapılan analitik çalışmalar sonucu elde edilen verilerle, yaşanabilir, sağlıklı kent mekanları oluşturulur.


İlkeler

İş Etiği ve Şeffaflık : Tüm çalışma ve faaliyetlerimizde danışanlarımız, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ile iş etiğine uygun ve şeffaflık ilkesine bağlı kalmak prensibi ile çalışılır.

Yasal Şartlara Uygunluk : Üretilen Planlar yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde üretilir ve uygulayıcıların hukuksal sorunlar yaşamasının önüne geçilir.

Gizlilik : Danışanlarımız, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile ilgili her türlü bilginin izinsiz ve yasal koşullar dışında hiçbir şekilde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Güvenilirlik ve Bilgi Paylaşımı : Danışanlarımız, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile olan tüm faaliyetlerimizde güven ilkesine bağlı kalınır ve bilgi paylaşımı konusunda taraflara dürüst davranılır.

Tarafsızlık : Danışanlarımız, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile yapılan her türlü görüşmede ve faaliyette tarafsız ve objektif davranılır.

Danışana Özel Uygulanabilir Çözümler : Her çalışmamız ayrı ve özel uygulamalar içermektedir. Prensip olarak her iş için işin niteliklerine özel ön tespit çalışması yapılır ve bu çalışma sonucunda o işe özel geçerliliği olan ve uygulanabilirliği yüksek çözüm önerileri geliştirilerek çalışma devam ettirilir.

Çalışmaların ve Uygulamaların Takibi : Her çalışmamız sonucunda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin danışan kişi ve / veya kurum üzerinde etkileri takip edilir ve gerekli görüldüğü takdirde önlemler alınır, yenileme yapılır. Bu konuda danışan kişi ve / veya kuruma raporlama düzenli olarak yapılır.

Özen Gösterme : Firmamız, tüm faaliyetlerinde ve danışanlarımız, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile ilgili tüm ilişkilerde edimlerini yerine getirirken gerekli özeni gösterir.


PLANLAMA

Şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, arazi geliştirme ve ulaşım planlama konularında, uzman kadrosu ve 28 yıllık deneyimiyle kaliteli hizmet sunmaktadır. Kurucusu YUSUF İZZETTİN TURNALAR Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1989 yılında şehir ve bölge plancısı olarak mezun olmuştur. Şirketimiz planlı, çağdaş, yaşanabilir yerleşim alanları ve mekanlar oluşturmak adına; yasa, yönetmelik ve mesleki etik çerçevesinde, hizmet kalitesinden ödün vermeden, teknolojik yenilikleri takip ederek faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Turnalar Planlama tüm yurtta planlama çalışmalarını sürdürmektedir. Şehir Planlama, yerleşmelerin potansiyellerini optimumda kullanarak, sağlıklı, yaşanabilir kentsel mekanlar oluşturmayı amaçlar.
Ülkemizde şehirleşme hareketleri 1950’lerden sonra tarımda makineleşmeyle hız kazanmıştır. Sanayinin gelişmesine paralel olarak kentlerde nüfus yığılması baş göstermiştir. Hazırlanan planların yerleşmelerin kimliğine uygun olmaması ya da dengesiz kalkınma planlarıyla ülkenin belli kesimlerinde yığılmalar yaşanırken belli kesimleri kaderine terk edilmiştir. Bu durum ülkenin modern dünyanın koşullarıyla rekabetini güç kılmıştır.
Bu gün artık küreselleşmenin yaşandığı dünyada ülke içinde görülen farklılıklar temelde planlama ilkelerinin yanlış benimsenmesinin sonucudur.
Çözüm ise ülkenin her kesiminin kendi kimliği ve kendi potansiyelleri ile planlanmasıdır. Planlama mesleğine yeni bir bakış açısı getiren şirketimiz tüm yerleşmelerde yerinde yapılan tespitlerle, sadece fiziki planlamayı değil, beraberinde sosyal planlama anlayışını da benimsemiştir.
Mevcut kanunlarla sıkışmış, yerleşmelerin potansiyellerini göz ardı eden fizik planlama anlayışından sıyrılarak, her yerleşmeyi kendi özellikleriyle planlayıp yaşanabilir kentler kurmayı hedefleyen şirketimiz bu amaçla bünyesinde planlama eğitimi almış deneyimli personeli ve gelişmiş bir teknolojiyle çalışmalarını sürdürmektedir

Faaliyet Alanları


TURNALAR  PLANLAMA tarafından Türkiye’nin çeşitli büyükşehir, il, ilçe merkezlerinde her ölçekte ve türde imar planı, analitik etüt ve araştırma raporu, arazi geliştirme raporları, ulaşım planı ve ulaşım etüdleri, Koruma amaçlı imar planı,kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanmış olup, çalışmalarımız referanslarımız ışığında sürekli gelişime açık olarak devam etmektedir. Farklı disiplinlerin bir ekip anlayışı ile çalıştığı şirketimiz planlama ve kentsel tasarım konusunda öncüdür.

Projeler


UYGULAMA İMAR PLANI

Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır.

NAZIM İMAR PLANI

Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plandır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI KAVRAMI

Kent bütünündeki bütün alanları ele alıp ve hepsinin bir diğeriyle sosyal, ekonomik ilişkilerini kurarak daha sürdürülebilir ve gelecekteki muhtemel sorunlardan arındırılmış bir çözüm sunar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

KENTSEL TASARIM

Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki projedir

SEKTÖREL PLANLAMA

Planlama, ölçeğe dayalı nitelik farklılaşmasının yanı sıra kentsel işleve ya da yerleşmeyi karakterize eden sosyo­ekonomik faktörlere göre niteliğe dayalı (sanayi, turizm merkezleri, teknopark gibi) olarak da farklılaşmaktadır. Bu alanlara yönelik planlama çalışmaları ise niteliklere bağlı olarak sektörel planlama kapsamında yapılmaktadır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

ÖZEL PROJE ÇÖZÜMLERİ

Karmaşık yapılarıyla özel çalışma gerektiren, uzman kişilerce titizlikle çalışılmadığı taktirde olumsuz sonuçlanabilecek yapıdaki projelerdir. ND ailesi bu tür projelerde de titizlikle çözüm üretmektedir

BÖLGE PLANI

Bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir.

Referanslar


 

Bu bölüm yapım aşamasındadır.

İletişim


ADRES

MERKEZ : SARIGÜLLÜK  MAH. ÖMER ARPACIOĞLU CAD. NO :18 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

TELEFON

MERKEZ OFİS : 0 342 215 24 90 – 0 342 215 2489 – 0 532 320 3300

FABRİKA : 0 342 235 0147 – 0 342 235 01 48 – 0 533 693 3032

E MAİL : izzet@turnalar.com.tr

Yapım: Erken Medya
© Turnalar Şirketler Grubu 2017. Tüm hakları saklıdır.