01 / 01
+90 342 215 2490

Kurumsal

Tarihçe


1965’de reklamcılıkla başlayan hayat serüvenine, 1989 yılında İstanbul’da devam eden firmamız, 2005 yılından bu yana Gaziantep’te de faaliyetlerine  başarıyla devam etmektedir. Firmamız çok kısa bir zamanda kendini Gaziantep’te kabul ettirip bu güvenilirlik, çalışma azmi ve müşteri memnuniyetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Türkiye’nin farklı noktalarına açılarak kendini ıspatlamıştır.

TURNALAR ŞİRKETLER GRUBU;

Planlama alanında, her ölçekte ve türde imar planı, analitik etüt ve araştırma raporu, arazi geliştirme raporları, ulaşım planı ve ulaşım etütleri, kentsel tasarım uygulama projeleri yapmaktayız.

Mimari alanda, alüminyum profil, ekstrüzyon, toz boya ve eloksal yüzey işlemli alüminyum profilleri, alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri, otomatik döner ve kayar kapı sistemleri, yangın, kurşun ve bombaya dayanıklı güvenlik sistemleri, alüminyum yapı elemanları, taahhüt ve üretimi ile inşaat sektöründe hizmet vermektedir.

Design  alanında, Material design, interface design, design management, furniture design, transport design, fashion design, graphic design, visual design, strategic design, web design, interior design…

Misyonumuz


Değişime ve teknolojiye ayak uydurarak, bulunduğumuz tüm sektörlerde  sektörünün öncüsü olmak. Kalitemiz, güvenirliğimiz ve çalışkanlığımızla müşterilerimize ve firmalarımıza kattığımız değeri arttırmak.

Vizyonumuz


Türkiye çapında kaliteli, güvenilir ve sektöründe öncü bir firma olmak.
Yeniliklere ve yaratıcılığa değer vererek araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapmak. Topluma, devlete ve çevreye karşı sorumluluğunu bilerek manevi değerlere saygılı olmak. Müşterilerin talep ve beklentilerini tespit ederek imkanlarını bu doğrultuda yönlendirmek, hizmet ettiği firmaların tercih ettiği ve rakiplerimizin saygı duyduğu bir firma olmak. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, hedef sektörlerin her birinde benzersiz ve dinamik bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz.

 

Değerlerimiz


      – Kaliteden asla ödün vermemek,
      – Müşteri memnuniyeti,
      – Takım ruhuyla çalışmak,
      – Sürekli kendini geliştirmek,
      – İşini daima doğru yapmak,
      – Her fikre değer vermek,
      – Daha yaratıcı olmak için keşfetmek. 
      – Güveni temsil etmek,
      – Hiç azalmayan bir tutkuyla çalışmak,
      – Geçmişle geleceği bağlamak.

Kalite ve Çevre Politikamız


Hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi ve çağdaş bir anlayış içinde hareket ederek güler yüzlü ekibiyle ve heyecanlı takım ruhuyla hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan TURNALAR Firmasına ve ürünlerin kalitesine duyulan güven sayesinde sürekli gelişimi ilke edinen, herkesin işbirliği yapmayı tercih edeceği bir kurum olmayı, Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet verebilmek için etkili kalite yönetim sistemini kurmayı, uygulamayı, doğru anlaşılmasını ve sürekli gelişmesini sağlamayı,  Müşterilerin ürün kalitesi ve performans beklentilerini sürekli karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı, bu hedeflere ulaşırken de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm çevresel ve yasal gereklere uymayı amaçlar.

Tabi ki bu hedefleri gerçekleştirmede başarının anahtarının çalışanlarda olduğunu bilir; huzurlu, katılımcı ve gelişime açık çalışma ortamını sürekli kılmak için çalışır.

Basın


Yusuf İzzettin TURNALAR – Şehir ve Bölge Plancısı

Bireysel bir davranış biçimi olmaktan çıkıp, toplumsal bir hastalık haline gelen kaçak yapılaşma sorununu aşabilmek için öncelikle bütünlüklü bir imar ve kentleşme politikası benimsenmeli, kaçak yapıya ilişkin önlem ve yaptırımlar da bu bağlamda tanımlanmalıdır.

Bu anlamda yapılabilecekler şöyle sıralanabilir:

“Kaçak kentlere dönüşen kaçak yapılaşma sorununun çözümünde planlamanın varlığı, gerekliliği ve kentte üretilen rant ve değerlerin kamuya dönebilmesi zorunluluğu görmezden gelinmemelidir.”

“Anayasaya, işlenen suçların 20 yıl boyunca affedilemeyeceği ve hükümetlerin af yasası teklif edemeyeceği hükmü eklenmeli, hatta anayasa’ya eklenen bu hükmün kaldırılmasının dahi teklif edilemeyeceği hükmünün eklenmesi kaçınılmazdır.”

“Yeni kaçak yapı oluşumlarının denetlenmesinde, tahliye ve yıkımında açık sorumluluk ve yaptırımlar ile bu uygulamaların merkezden denetlenmesi olanağı ve yaptırımları getirilmelidir.”

“Kaçak ve sağlıksız yapı süreçlerinin oluşmadan önüne geçebilecek stratejiler tanımlanmalı, buna karşın oluşan ihlaller için, cezalandırma politikaları yanında özendirme politikaları da uygulanmalıdır.”

“İlgili Bakanlığa yüksek riskli bölge kararı alma, yerel yönetimlere ise yüksek riskli bölge kararı alınan alanlarda hızlı kamulaştırma, imar hakkı takası veya aktarımı, özel proje uygulama alanı ilan etme yetkileri tanınmalıdır.”

“Yapı denetim yasası kaldırılarak bu işleyişin imar yasası içinde bütünleştirilmesi sağlanmalı, yapıların üretim sırasında olduğu gibi, kullanım süresince de denetlenmesi yetkileri yerel yönetimler elinde bulunmalıdır.”

“İmar ve yapılaşma ile ilgili tüm mevzuat taranarak çelişen konular giderilmeli, sadeleştirilmeli, abartılı bürokratik işlemlerden arındırılarak, çağdaş, ekonomik, katılımcı bir yönetim sistemine dönüştürülmelidir.”

“Ruhsat ve eklerine yönelik iş ve işlemler basit, açık, kolay anlaşılıp uygulanabilir ve şeffaf süreçler sonucunda tamamlanmalı, bunların gerçekleşmemesi halinde ağır yaptırımlar tanımlanmalıdır.”

“Her tür kaçak yapıyı yapan, yaptıran kadar bunların yapımına göz yuman, dolaylı ya da direkt destek sağlayan görevlilerin cezalandırılması da, bütünlüklü bir imar ve yerleşme politikasının en temel parçalarından birini oluşturmalıdır.”

“Yerel yönetimlerin, şehir plancısı, mimar ve mühendis gibi uzman teknik elemanlarca imar işlerini izlemesi zorunlu tutulmalıdır.”

Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatın, kaçak yapılaşma ve sonuçlarına ilişkin sorumluluklar taşıdığına ilişkin hükümlerine açıklık kazandırılmalı ancak asıl hedef, bireyleri sosyo-ekonomik açıdan kaçak yapı üretiminden caydıracak önlemlerin alınması olarak ortaya koyulmalıdır.”

Bu alanda da bugüne kadar başvurulmamış yöntemler arasında;

“Kaçak ve mevzuata aykırı yapılarda emlak vergilerinin ağırlaştırılması, kaçak yapılara verilen altyapı hizmet fiyatlarının yüksek tutularak bir “konut fonu”na pay verilmesi gibi caydırıcı yaptırımlara yer verilmesi, kaçak taşınmazları tasarruf edenlere borçlandırma yoluyla konut edindirme yaptırımı uygulanması, plan kapsamında güçlendirilecek taşınmaz sahiplerine ucuz ve uzun dönemli kredi tahsisi yapılması”

sayılabilir.

Bu tür yaptırımları etkili kılmak üzere taşınmaz vergisi ve zorunlu sigorta primi indirimleri gibi ayrıcalıklar da sağlanabilir. Öte yandan bu kesimin düzenli konut sahibi ya da kiracı olmalarının özendirilmesi için ise; düzenli konuta geçenlerin belirli süreler taşınmaz vergisinden muaf tutulması, yerel yönetimlerce kaçak alanlarda işgücü ve istihdamı geliştirecek mikro kalkınma projeleri eşliğinde kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi vb. girişimlerle entegre bir siyaset geliştirilmesi yerinde görülebilir.

Sonuç olarak; kaçak yapılaşma ve gecekondu sorununun çözümünde öncelikle daha evvel yapılan yanlışlıkların, önemli açmazlara yol açan politik seçimlerin farkına varılması ve bunların ısrarla tekrarlanmasından vazgeçilmesi gereklidir. Kentlere ve kentlerin yaşanabilir mekanlar olarak planlanmasına olan gereksinim gözden kaçırılmamalı, nitelikli ve kamu yararına odaklanan kentleşme politikaları ortaya koyulmalıdır. Ayrıca, bu politika ile uyumlu, birbiriyle bütünleşen; imar, çevre-koruma, afet, kamu yönetimi-yerel yönetimler vb. mevzuatların yukarıda vurgulanan ilke ve yaklaşımlar ışığında yenilenmesi gerektiği de açıktır.

Bu kapsamda planlama-uygulama süreçlerine halk katılımının etkin ve verimli bir işleyişle sokulması ve katılım için gerekli eğitim süreçlerinin gecikmeksizin tasarlanması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, mülkiyet hakkının sorumluluk boyutu da ihmal edilmeden kamuya gerekli dönüşleri sağlayacak bir biçimde tanımlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, ekonomik anlamda uygulama güçlükleri içindeki kamu otoritelerinin güçlenip, sağlıklı dönüşümler için kaynak bulabilmesinin sağlanması yanısıra kaçak yapıyı yapan, yaptıran ve göz yumanın cezalandırılması da toplumsal adalet ilkeleri açısından yukarıdaki çözüm yaklaşımlarına temel katkıyı sağlayacaktır.

Bunlar yapılmaksızın kaçak yapılaşma ve gecekondu alanlarının önlenemeyeceği, bu alanların mevcut politikalar ile dönüşümü sonucunda da, yeni sorun ve açmazlarla dolu kent parçaları yaratılacağı bilinmelidir.

İnsan Kaynakları


İş başvurusu veya staj başvurusu yapmak için CV’nizi info@turnalar.com.tr adresine mail atınız.

İnsan Kaynakları Politikamız

Doğru işe, doğru insan hedefleyen TURNALAR ŞİRKETLER GRUBU, en uygun adaya karar verirken geleceğin ihtiyaçlarını daima dikkate alır.

Gerektiğinde tüm birimlerindeki çalışanlarının bilgi ve becerilerine uygun olan görevlerde çalışmalarına zemin hazırlayarak, başarılarına katkı sağlayacak rotasyonları yapar. Ayrıca performansları yüksek olan çalışanlarının imkanlarını doğrultusunda ödüllendirme yolu ile teşvik etmektedir.

TURNALAR ŞİRKETLER GRUBU’nda mimari uygulama, teknik destek, mali ve idari işler, finansman, satın alma, Fabrika üretim birimlerinde staj yapmak ve çalışmak istiyorsanız “staj veya iş başvuru” formlarını doldurmanız veya info@turnalar.com.tr adresine cv’nizi göndermeniz yeterli olacaktır.

İnsan Kaynaklarına gelen tüm başvuru formları gizlilik içinde değerlendirilmekte olup, açık pozisyonlar için uygun olan adaylar görüşmeye davet edilmekte, diğer cv’ler çıkabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri bankasında saklanmaktadır.

İşe Alım Süreci: Seçme ve yerleştirme, uygun insan kaynağı profilinin şirkete kazandırıldığı ve firmanın başarısında kritik rol oynayan bir süreçtir. Bu doğrultuda, konusunda uzman işe alım personeli tarafından çeşitli kanallar kullanılarak (CV veritabanı – Özgeçmiş veri tabanı, web tabanlı insan kaynakları sitesinden gelen başvurular, bireysel başvurular, danışmanlık hizmeti veren şirketler) insan kaynağı istihdamı yapılmaktadır.

Profil analizi ve özgeçmiş irdelemesi ile başlayan uygulamalar belirlenen zamanda, uygun profilde adayın şirkete kazandırılması ile tamamlanmaktadır. Mavi yaka çalışanlarımız için süreç, ilgili birim yöneticisi değerlendirmesi, fabrika müdürü onayı, insan kaynakları profil ölçümlemesi, doğrultusunda yapılandırılır. Beyaz yaka çalışanlarımız için süreç; İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından yetkinlik bazlı mülakat, departman yöneticisi tarafından teknik değerlendirme süreçleri doğrultusunda yapılandırılır. İlk aşamada olumlu bulunan aday ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci aşamada görüşmeler, çeşitli similasyon teknikleri kullanılarak yapılandırılmış modelde yürütülür. Aday, gerekiyorsa üçüncü bir görüşme sürecine dahil olur. Bu aşamada olumlu bulunan adaylar için referans kontrolü yapılır. Süreç sonunda olumlu bulunan adaya iş teklifi yapılır. Görüşmeler sonunda pozisyon için göreve uygun bulunmayan adaylara bilgilendirme iletilir. Adayların özgeçmişleri farklı pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında saklanır.

Staj Süreci: Staj programları ile amacımız, kuruma ve sektöre katkı sağlarken, potansiyel çalışma arkadaşlarımızı değerlendirmektir. Stajyer öğrencilerimiz Meslek Lisesi öğrencileri olabildikleri gibi, üniversite öğrencileri de olabilmektedir. Stajyerlerimiz firmamızın ulaşım ve yemek imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Yapım: Erken Medya
© Turnalar Şirketler Grubu 2017. Tüm hakları saklıdır.